Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Domhnaigh 27 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Tuairimí Litreacha Ráiteas ó Ghael Linn maidir leis an tuarascáil ar an tSamhail Nua Mhaoinithe

Ráiteas ó Ghael Linn maidir leis an tuarascáil ar an tSamhail Nua Mhaoinithe

Maoiniú na nEagras Deonach; an bealach chun cinn léirithe 

Fáiltíonn Gael Linn roimh thuairisc ó Chomhchoiste Oireachtais a rianaíonn bealach as an tsáinn ina bhfuil an tSamhail Nua Mhaoinithe, atá á moladh ag Foras na Gaeilge. Leagtar béim sa tuairisc ar an gcomhdhearcadh atá idir na páirtithe ar na mórcheisteanna agus moltar go dtabharfadh na hAirí cuí  ‘treoirlínte ar leith  d’Fhoras na Gaeilge ionas go ndéantar breis dul chun cinn ar shamhail nua mhaoinithe a chothú’.

Tar éis don Chomhchoiste na ceisteanna a scagadh agus éisteacht leis na páirtithe, d’fhoilsigh siad a dtuairisc inniu. Sa tuairisc, aithnítear ról criticiúil na hearnála deonaí agus an gá atá ann go mbainfí leas aisti chun sochar straitéisí pleanála don Ghaeilge. Aithnítear chomh maith go bhfuil cuid mhór  pointí comónta idir Foras na Gaeilge agus na heagrais, agus ar an mbonn sin, moltar bealach chun cinn. Ar an tátal is suntasaí tá an méid seo a leanas:

Sula ndéanfaí múnla maoinithe a fhorbairt, molann an tuairisc go nglacfaí trí chéim:

  1. Go ndéanfaí measúnú ar na heagrais bhunmhaoinithe
  2. Gur cheart d’Fhoras na Gaeilge Plean Straitéiseach a ullmhú, straitéis a bheadh ag teacht le prionsabail na pleanála teanga agus a thógfadh san áireamh riachtanais ar leith an phobail dheonaigh agus polasaí Gaeilge pobalbhunaithe.
  3. Bunaithe ar an dá phointe réamhráite, gur cheart go n-aontódh Foras na Gaeilge cuíchóiriú na hearnála leis na heagrais bhunmhaoinithe.

Ar na moltaí eile de chuid an Chomhchoiste a bhfuil tábhacht leo tá:

  • gur cheart go mbeadh bunmhaoiniú lárnach sa tsamhail
  • nach próiseas iomaíoch a bheadh ann maidir le seirbhísí conartha a aontófaí leis an bhForas
  • go mairfeadh conarthaí seirbhíse ar feadh tréimhsí suas le cúig bliana.

Creideann Gael Linn go bhfuil bunús réitigh i moltaí an Chomhchoiste agus tréaslaímid a gcuid oibre leis an gCathaoirleach agus le baill uile-pháirtí an choiste; is eiseamláir í an tuairisc de mhodh oibre éifeachtach.

Iarraimid ar na hAirí Séamus Ó Duibhneacháin agus Donnchadh Mac Fhionnlaoich, i gcomhpháirt lena gcomhleacaí sa CATT, moltaí na tuairisce a nótáil agus a fheidhmiú mar ábhar práinne.

Tá torthaí na tuarascála ar fad le fáil ag http://www.foinse.ie/nuacht/nuacht-is-deanai/4242-tuarascail-maidir-leis-an-tsamhail-nua-mhaoinithe-seolta-inniu 

Scríobh nóta tráchta


Cód slándála
Athnuaigh

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter