RSS

TÁ TÚ ANSEO Nuacht Náisiúnta Tuarascáil ar an ioncam atá ar fáil do scoileanna táille foilsithe ag an Aire Quinn

Tuarascáil ar an ioncam atá ar fáil do scoileanna táille foilsithe ag an Aire Quinn

Inniu (Dé Máirt an 5 Márta), d’fhoilsigh an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., tuarascáil ar an ioncam lánroghnach atá le fáil ag na 55 scoileanna táille sa tír.

Chuir an Roinn “Fee Charging Schools – Analysis of Fee Income” le chéile ar bhonn sonraí a chuir na scoileanna i gceist ar fáil i gcaitheamh 2012.

I mí na Nollag 2011, mar chuid den Bhuiséad, d’fhógair an tAire Quinn go gcuirfí i gcrích anailís ar an ioncam ó tháillí sna 55 scoileanna táille.  Rinneadh é seo chun eolas a fháil a bheadh mar bhonn le cinntí beartais maidir le nádúr agus méid an mhaoinithe ón Státchiste a sholáthrófaí do scoileanna táille amach anseo.

Is éard tá sa tuarascáil a foilsíodh inniú na anailís ar staid mhaoinithe na 55 scoileanna táille; ní iniúchadh é.  Léiríonn sé an maoiniú atá le fáil do na scoileanna seo trí tháillí a ghearradh; maoiniú nach bhfuil ar fáil do mheánscoileanna atá sa Saor-scéim.

Lorgaíodh eolas ó na 55 scoileanna agus ghlac an Roinn leis de réir mar a cuireadh faoi bhráid é.  Ní dhearnadh iniúchadh ná fíorú air.  Ghlac na scoileanna i gceist páirt go deonach agus ba ghnó do gach aon scoil é a chinneadh cén t-eolas a chuirfeadh sí ar fáil don Roinn maidir leis an gcaoi a úsáideann sí ioncam ó tháillí.

Tá an t-eolas a fuarthas curtha i láthair sa tuarascáil go comhiomlán agus ní sainaithníodh scoileanna aonair.

Ioncam lánroghnach

Baineann an tuarascáil feidhm as an téarma “ioncam lánroghnach” chun tagairt don mhaoiniú atá le fáil ag na scoileanna a ghearrann táillí.  Ríomhadh an figiúr seo bunaithe ar na táillí a ghearrtar i ngach aon scoil, lúide aisíocaíochtaí ar iasachtaí caipitil, táillí nár íocadh agus lascainí ar tháillí.  Cuireann sé san áireamh chomh maith an maoiniú ón Státchiste (ar nós rátaí caipitíochta) agus na poist mhúinteoireachta a lig an scoil uaithi de thoradh í bheith ina scoil táille.

Is é an meánioncam lánroghnach in aghaidh na scoile táille ná €1.48 milliún. Cuireann an maoiniú seo ar a gcumas múinteoirí ábhar breise agus foireann choimhdeach breise a earcú go príobháideach nó infheistiú i bhfeabhsúcháin caipitil agus gníomhaíochtaí seach-churaclaim.

Léiríonn an tuarascáil go bhfuil raon maoinithe ar fáil in earnáil na dtáillí idir scoileanna a bhfuil ioncam suntasach lánroghnach acu agus na scoileanna siúd a bhfuil méid i bhfad níos lú acu.

Tá na difríochtaí seo le feiceáil thar na scoileanna táille idir scoileanna Protastúnacha agus scoileanna a bhfuil éiteas eile acu.

Tá an Tuarascáil le fáil ag http://www.education.ie//ga/Foilseacháin/Tuarascálacha-Oideachais/Scoileanna-a-Ghearrainn-Táillí-Anailís-ar-Ioncam-Ó-Tháillí.pdf