RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas An bhéaltriail

An tSraith Pictiúr: Ag toghadh scoláire na bliana

 • An roghnaítear scoláire na bliana i do scoil féin?
 • Conas a roghnaítear an scoláire? Cad iad na critéir a bhíonn i gceist?
 • Cad a fhaigheann scoláire na bliana mar aitheantas ón scoil?
 • An gceapann tú gur gradam tábhachtach é ‘Scoláire na Bliana’ don scoláire a roghnaítear?

 

  Cur síos ar an tsraith pictiúr

 • Caithfidh tú cuimhneamh i gcónaí nach mbeidh agat ach timpeall ceithre nóiméad nó mar sin don chuid seo den scrúdú.
 • Beidh ort freisin trí cheist a chur ar an scrúdaitheoir bunaithe ar na pictiúir agus ansin trí cheist a fhreagairt.

 

Seo sampla den chur síos a d'fhéadfá a dhéanamh ar na pictiúir sa tsraith seo.

 

Pictiúr 1

Bhí Bean Uí Néill, an múinteoir Gaeilge, ag labhairt le scoláirí na hArdteistiméireachta faoin toghchán a bhí le bheith ar siúl go luath chun scoláire na bliana a roghnú. Thug sí comhairle dóibh faoi na rudaí go mba cheart dóibh a chur san áireamh chun scoláire na bliana a roghnú. Ba cheart dóibh, a dúirt sí, a bheith ag smaoineamh ar na tréithe a léirigh an scoláire i rith na mblianta ar scoil agus conas mar a chomhlíon an scoláire na dualgais éagsúla ar scoil. “Smaoinigh,” a dúirt sí leo, “gur gradam tábhachtach é scoláire na bliana – an gradam is airde gur féidir leis an scoil a bhronnadh ar scoláire ar bith.”

 

Pictiúr 2

Nuair a tháinig lá na vótála chuir Bean Uí Néill bosca mór ar ardán beag i halla na scoile chun na vótaí go léir a bhailiú. Tháinig na daltaí isteach i líne dhíreach agus chuir siad a vótaí isteach i mbosca na vótaí. Bhí an múinteoir ag féachaint chuige go mbeadh gach rud in ord agus in eagar agus nach mbeadh aon dalta ag pleidhcíocht. Bhí na daltaí gléasta go deas néata in éide na scoile.

 

Pictiúr 3

Nuair a bhí an vótáil críochnaithe thóg Bean Uí Néill bosca na vótaí go dtí Oifig Ghinearálta na scoile. Bhí an tUasal Ó Murchú san oifig ag an am chun cabhrú léi na vótaí a chomhaireamh. D’oscail sé bosca na vótaí agus d’iompaigh sé an bosca bunoscionn. Chuir sé na vótaí go léir amach ar an mbord agus ansin thosaigh siad ag comhaireamh na vótaí. Bhí ríomhaire ar an mbord freisin agus chomh maith leis sin bhí roinnt fógraí crochta ar chlár na bhfógraí.

 

Pictiúr 4

Nuair a bhí na vótaí comhairthe acu agus scoláire na bliana roghnaithe bhailigh pobal na scoile go léir le chéile i halla mór na scoile. Bhí na daltaí go léir ina suí sna suíocháin agus chuaigh Bean Uí Néill agus an tUasal Ó Murchú, chomh maith leis an bpríomhoide, suas ar an ardán. Bhí an corn mór leagtha ar bhord beag in aice leo ar an ardán. Is cinnte go raibh na daltaí go léir ar bís go gcloisfidís cé a bhuaigh gradam mór na bliana sin. Ansin labhair an príomhoide “Agus anois an toradh,” dúirt sé.

 

Pictiúr 5

“Is í Sandra Ní Cheallaigh atá tofa agaibh mar scoláire na bliana seo,” a dúirt an príomhoide leo ansin agus d’iarr sé uirthi teacht aníos ar an stáitse nó go mbronnfadh sé an corn uirthi. Thug na scoláirí eile bualadh bos mór di nuair a d’fhógair an príomhoide a hainm.

 

Pictiúr 6

Dúirt an príomhoide le Sandra nuair a tháinig sí aníos ar an stáitse go raibh an gradam tuillte go mór aici mar gur iompair sí í féin go maith i gcónaí, go raibh sí díograiseach agus dáiríre faoina cuid oibre agus go raibh sí i gcónaí sásta cuidiú le daoine eile. “Déanaim comhghairdeas leat,” a dúirt sé agus “anois ba mhaith liom an corn seo a bhronnadh ort.” Ba ar éigean a bhí Sandra ábalta labhairt mar ní raibh súil ar bith aici go dtoghfadh a comhscoláirí í mar scoláire na bliana. “Tá ionadh an domhain orm,” a dúirt sí, “ní raibh súil ar bith agam leis seo agus glacaim an corn seo thar ceann gach scoláire sa séú bliain. Go raibh míle maith agaibh go léir.”

 

 • Seo roinnt samplaí de cheisteanna a d’fhéadfá a chur ar an scrúdaitheoir nó a d'fhéadfadh a bheith le freagairt agat.

1. Cá raibh na daoine óga seo?

2. Cad a bhí á phlé acu sa rang?

3. Cad ba cheart do na daltaí a chur san áireamh agus iad ag roghnú scoláire na bliana?

4. Cén sórt scoile a bhí anseo?

5. Cad a bhí ar siúl sa scoil an lá sin i bpictiúr a dó?

6. Cad a bhí ar siúl ag Bean Uí Néill i bpictiúr a dó?

7. Conas mar a bhí na daltaí seo gléasta i bpictiúr a dó?

8. Nuair a bhí an vótáil críochnaithe cár thóg an múinteoir bosca na vótaí i bpictiúr a trí?

9. Cad a rinne an múinteoir eile le bosca na vótaí?

10. Cad eile a bhí ar an mbord san oifig?

11. Cad a rinne an príomhoide ansin?

12. Cé a bhuaigh gradam na bliana sin?

13. An raibh an gradam tuillte ag Sandra?

14. Conas mar a mhothaigh Sandra nuair a bronnadh an corn uirthi?

An tSraith Pictiúr: Madra ar Strae

Déan machnamh ar na ceisteanna seo duit féin ar dtús.

1. An dtaitníonn ainmhithe leatsa?

2. An bhfuil peata agatsa?

3. Cén sórt peata é?

4. Cá bhfuair tú é?

5. An gcaithfidh tú ceadúnas a bheith agat don pheata sin?

6. Ar cheart go mbeadh cead agat siúl le do mhadra ar an trá agus i bpáirceanna poiblí?

 

 Seo cur síos samplach a bheadh oiriúnach don tsraith pictiúr seo.

 

Pictiúr 1

Fuair Seán teachtaireacht téacs ar a ghuthán póca óna chara Síle. Dúirt sí go raibh an peata madra a bhí aici imithe ar strae agus go raibh cabhair ag teastáil uaithi chun é a fháil ar ais.

 

Pictiúr 2

Ba léir go raibh trua ag Seán di agus d’imigh sé láithreach chun bualadh léi agus labhairt léi faoin scéal. Bhuail sé le Síle ag a teach. Thug sé barróg di agus “Ná bí buartha faoi ach inis dom cad a tharla go díreach,” a dúirt Seán léi. Bhí Síle croíbhriste agus bhí na deora ag silleadh léi. Ansin chuaigh siad isteach sa chistin agus rinne Síle cupán tae di féin. “Seo mar a tharla,” a dúirt sí leis ansin agus d’inis sí an scéal dó. Thosaigh Seán ag smaoineamh. “Cad is féidir linn a dhéanamh?” a dúirt Seán leis féin.

 

Pictiúr 3

Ansin ghlaoigh Síle ar an raidió pobail agus d’inis sí a scéal dóibh. Dúirt an láithreoir léi go gcuirfeadh sé fógra amach ar an aer. Sheol Seán téacs chuig Facebook ag rá go raibh madra beag bán agus dubh ar iarraidh agus go bhfreagraíonn sé don ainm Jojo. D’iarr sé ar aon duine a mbeadh aon eolas acu faoin madra é a chur chuig an uimhir 08725452.

 

Pictiúr 4

Ina dhiaidh sin chuaigh Seán agus Síle amach ar an mbóthar agus thosaigh siad ag glaoch os ard ar Jojo lasmuigh den teach. Níorbh fhada gur airigh Síle an fón ag bualadh ina póca. Chuir sí a lámh ina póca agus thóg sí an fón amach chun an glaoch a fhreagairt.

 

Pictiúr 5

 

D’fhreagair Síle an fón. “Sea,” a dúirt sí. “Is mise Síle. Tá an ceart agat... an bhfuil aon eolas agat faoi cá bhfuil sé?” a dúirt sí. Nuair a chuala sí cad a bhí le rá ag an duine eile a bhí ar an bhfón dúirt sí leis fanacht ansin agus go mbeadh sí chuige gan mhoill. Ansin labhair sí le Seán agus dúirt sí go raibh nuacht mhaith aici. “Tá sé sin iontach ar fad,” arsa Seán léi agus áthas an domhain air nuair a chuala sé an dea-scéal.

 

Pictiúr 6

Chuaigh sí caol díreach go dtí an t-ionad siopadóireachta. Chonaic sí an buachaill agus bhí Jojo ar shlabhra aige. Brocaire beag a bhí ann agus bhí cuma an-sásta air nuair a chonaic sé Síle. Bhí ríméad ar Shíle nuair a chonaic sí go raibh Jojo slán sábháilte. Dúirt an buachaill léi go bhfaca sé an madra ar an mbóthar agus go raibh cuma fhaiteach air an uair sin ach “Lean sé mé isteach san ionad siopadóireachta,” a dúirt sé léi. Seans gur chuala an buachaill sin an fógra ar an raidió pobail. Thóg Síle an madra abhaile léi ansin áit a raibh a tuismitheoirí ag fanacht léi ag an doras. “Tá sin iontach,” arsa Mam nuair a chonaic sí iad. D’iarr Daid uirthi an scéal ar fad a insint dóibh. Ansin dúirt Daid léi go raibh gá le níos mó aire as sin amach.

 

Seo roinnt ceisteanna samplacha a d'fhéadfá a chur ar an scrúdaitheoir nó b’fhéidir go gcuirfeadh an scrúdaitheoir trí cheist mar seo ort féin.

 

1. Cad a bhí ina láimh ag an mbuachaill i bpictiúr a haon?

2. Cad a bhí scríofa sa téacs a fuair an buachaill i bpictiúr a haon?

3. Cén dath atá ar ghruaig an bhuachalla i bpictiúr a haon?

4. Cad a rinne an buachaill nuair a bhuail sé le Síle i bpictiúr a dó?

5. Cad a d’iarr Seán ar Shíle a dhéanamh i bpictiúr a dó?

6. Conas mar a bhí Síle nuair a bhuail an buachaill léi i bpictiúr a dó?

7. Cad a rinne Síle nuair a bhí sí ag ól an chupáin tae?

8. Cén t-ainm a bhí ar an stáisiún raidió?

9. Cad a dúirt an láithreoir raidió a dhéanfadh sé?

10. Cén áit ar sheol Seán teachtaireacht faoin madra a bhí ar iarraidh i bpictiúr a trí?

11. Cén sórt madra a bhí imithe ar strae?

12. Cad a rinne an buachaill agus Síle i bpictiúr a a ceathair?

13. Cén uimhir teileafóin a bhí ag an mbuachaill?

14. Cad a bhí ina póca ag Síle i bpictiúr a ceathair?

15. Cad a rinne Síle nuair a chuala sí an dea-scéal i bpictiúr a cúig?

16. Cá bhfuair an buachaill an madra beag?

17. Cad é an teicneolaíocht nua atá le feiceáil sna pictiúir seo?

18. Conas mar a bhí Síle gléasta?

19. An raibh cónaí ar Shíle faoin tuath nó sa bhaile mór an dóigh leat?

20. Cén sórt gruaige a bhí ar Shíle?

21. Cé mhéad buachaill atá i bpictiúr a haon?

 

An tSraith Pictiúr: Seó Faisin sa Scoil

 • An raibh aon seó faisin agaibh féin riamh sa scoil?
 • Cé a d’eagraigh an seó faisin sin agus cén fáth ar eagraíodh é?
 • An mó airgid a bhailigh sibh?
 • Cad a tharla don airgead sin?
 • Ar eagraigh sibh aon ócáid eile sa scoil chun airgead a bhailiú?
 • Má dhéanann tú machnamh ar na ceisteanna seo b’fhéidir go mbeadh seans agat labhairt faoi le linn an chomhrá agus sibh ag caint faoin gharthimpeallacht – cúrsaí scoile mar shampla.


Seo cur síos samplach a d’fhéadfadh dalta a dhéanamh ar na pictiúir sa tsraith seo.


Pictiúr 1

Bhí an múinteoir Bean Uí Dhufaí ag labhairt le daltaí an tséú bliain i seomra caidrimh an tséú bliain. Bhí cuid acu ag ól cupán tae nó caife. Dúirt sí leo go raibh ganntanas airgid ar an scoil agus gur theastaigh ríomhairí nua uathu. “An bhfuil aon smaointe agaibh faoi conas airgead a bhailiú?” a d'iarr sí orthu. Dúirt dalta amháin go bhféadfaidís crannchur nó seó faisin a eagrú. Cheap dalta eile gur cheart ceolchoirm nó siúlóid urraithe a eagrú. “Bígí ag smaoineamh agus labhróidh mé libh níos déanaí,” a dúirt Bean Uí Dhufaí leo.


Pictiúr 2

Bhuail siad le chéile níos déanaí an lá sin agus d'éist Bean Uí Dhufaí leis na smaointe iontacha a bhí ag na scoláirí. Dúirt sí go mba smaoineamh iontach é an seó faisin agus go dtosóidís ar an bpleanáil láithreach. Dúirt duine de na cailíní go gcaithfidís áit a roghnú don seó faisin agus am a shocrú freisin. Ansin chaithfidís éadaí a fháil don seó. Dúirt cailín eile gur cheart labhairt leis na siopaí éadaí ar an mbaile agus gur cheart labhairt leis na tuismitheoirí chomh maith faoin ócáid.


Pictiúr 3

Ansin rinne na cailíní fógra mór agus chroch siad an póstaer ar bhalla na scoile. Bhí an seó faisin le bheith ar siúl acu i Halla na Scoile Dé Céadaoin ar a dó a chlog san iarnóin. Bheadh €5 ar an gcead isteach.

 • Nóta: Cé nach bhfuil an lá, an t-am ná an cead isteach luaite ar an bhfógra is féidir leat féin lá ar bith a rá, am ar bith a rá agus is féidir leat do phraghas féin a lua freisin.


Pictiúr 4

Ansin thug beirt de na cailíní cuairt ar an siopa éadaí Scoth na bhFaisean. D’iarr siad ar an mbainisteoir an mbeadh sí sásta éadaí a chur ar fáil dóibh i gcomhair an tseó faisin a bhí le bheith acu sa scoil ar an gCéadaoin. “Cinnte,” a dúirt an bainisteoir. “Cad atá ag teastáil uaibh?” a d'iarr sí. Thug beirt eile de na cailíní cuairt ar an siopa eile Teach Faisin agus bhí siadsan sásta éadaí a chur ar fáil dóibh chomh maith.


Pictiúr 5

Bhí slua mór i láthair ag an seó faisin i halla na scoile ar an gCéadaoin. Bhí roinnt de na cailíní ag obair mar mhainicíní ar an oíche agus rinne siad sárobair ag taispeáint na n-éadaí. Bhí crannchur eagraithe don sos agus chosain na ticéid €5 an ceann. Bhí duaiseanna iontacha faighte acu don chrannchur.


Pictiúr 6

Ag deireadh na hoíche ghlac an príomhoide buíochas le gach duine a chabhraigh leo an ócáid iontach sin a eagrú. Mhol sí na cailíní go léir ón séú bliain a rinne an obair agus an t-eagrúchán go léir. Ghlac sí buíochas leis na tuismitheoirí agus leis an bpobal a thug tacaíocht don ócáid. Dúirt sí go gcaithfí an t-airgead go léir a bhailigh siad ar ríomhairí nua a cheannach don scoil agus go gcuirfeadh na ríomhairí nua feabhas mór ar chúrsaí oideachais sa scoil.


 • Seo roinnt ceisteanna samplacha a d’fhéadfá a chur ar an scrúdaitheoir nó a bheadh le freagairt agat.

1. Cá bhfuil an múinteoir agus na daltaí seo?

2. Cad a bhí cuid acu ag ól?

3. Cad a bhí ag teastáil ón scoil?

4. Cad a bhí ag teastáil chun ríomhairí nua a cheannach?

5. Cad iad na smaointe a bhí ag na cailíní?

6. Cé mhéad duine atá i bpictiúr a dó?

7. Cé mhéad cailín atá i bpictiúr a trí?

8. Cad atá crochta ar an mballa i bpictiúr a trí?

9. Cá raibh an seó faisin ar siúl?

10. Cá bhfuair siad na héadaí don seó faisin?

11. Cé a bhí ag taispeáint na n-éadaí ar an oíche?

12. An raibh slua mór i láthair ag an seó faisin?

13. Cad a bhí eagraithe acu don sos?

14. Cén costas a bhí ar na ticéid don chrannchur?

15. Ar éirigh go maith leis an oíche?

16. Cé a labhair leis an lucht féachana ag deireadh na hoíche?

17. Cad a rinne an príomhoide ag deireadh na hoíche?

18. Cé a rinne an obair go léir don seó?

19. Cad a dhéanfaidh siad leis an airgead?

20. Cé a thug tacaíocht don seó faisin seo?

21. Cén sórt scoile a bhí anseo?

22. Cad a bhí acu don chrannchur?

 

An tSraith Pictiúr: Comórtas Cócaireachta ar TG4

 • Is minic a ghlacann daltaí scoile páirt i gcomórtais éagsúla a bhíonn ar siúl.
 • Bíonn cuid acu seo áitiúil ach bíonn  comórtais náisiúnta agus idirnáisiúnta fiú ar siúl freisin.
 • Ar ghlac tusa nó daltaí eile as do scoil páirt i gcomórtas mar seo?
 • Cén sórt comórtais a bhí ann agus cad a bhí le déanamh?
 • Rud eile ná go bhfuilimid ag caint faoi TG4 anseo. Is é mana TG4 Súil Eile. An aontaíonn tusa go bhfuil dearcadh difriúil ag TG4 maidir le cúrsaí craolacháin?
 • An gceapann tú go dtugann TG4 níos mó tacaíochta mar shampla do mhná agus do chúrsaí spóirt a bhaineann le mná ná na stáisiúin eile?
 • An dtugann TG4 níos mó aitheantais do ghnáthphobal áitiúil na tíre ná na stáisiúin eile?
 • Ba cheart duit machnamh a dhéanamh ar na ceisteanna sin agus a bheith in ann labhairt fúthu beagán.

 

Seo sampla den chur síos a bheadh oiriúnach do na pictiúir sa tsraith seo.

 

Pictiúr 1

Bhí Pádraig, Mícheál agus Eoin ina suí sa seomra suite ag breathnú ar chlár ar TG4. D’fhógair an láithreoir go raibh comórtas do dhaltaí ar siúl ar TG4. Comórtas cócaireachta a bhí ann agus dúirt sí go raibh gach eolas faoin gcomórtas ar fáil ar an suíomh idirlín TG4.ie. “Hmm,” a dúirt Pádraig ag léiriú suime sa méid a chuala sé agus dúirt Mícheál go raibh sé suimiúil freisin.

 

Pictiúr 2

An mhaidin ina dhiaidh sin chuaigh an triúr acu chuig oifig an phríomhoide ar a fiche chun a naoi. D’inis siad dó faoin méid a chuala siad ar TG4 faoin gcomórtas cócaireachta. “Seo an rud,” a dúirt Pádraig, “tá an t-eolas ar fad ar fáil ar an suíomh idirlín TG4.ie agus tá duais mhór ar fáil do na buaiteoirí.” Dúirt an príomhoide leo dul go dtí an múinteoir eacnamaíocht bhaile agus a rá léi go raibh an t-eolas ar fáil ar an suíomh TG4.ie. Dúirt sé leo freisin a rá léi gur thug seisean cead dóibh dul ar an idirlín. “Ar aghaidh libh anois,” a dúirt sé leo.

 

Pictiúr 3

“Caithfidh sibh ullmhú don chomórtas seo,” a dúirt an múinteoir leo. “Beidh oraibh biachlár a ullmhú agus a bheith réidh do lár mhí na Samhna.” Chuaigh siad ar shuíomh TG4 agus léigh siad na rialacha a bhain leis an gcomórtas agus conas cur isteach ar an gcomórtas. Bheadh orthu a bheith i láthair do Sheisiún sa Chistin ag stáisiún TG4 i mBaile na hAbhann.

 

Pictiúr 4

Ansin chuaigh an triúr acu go dtí stáisiún TG4 i mBaile na hAbhann don chomórtas. Bhí fógra mór crochta ag cur fáilte rompu go TG4 i mBaile na hAbhann do Chomórtas Cócaireachta Uile Éireann do Scoileanna. Chuir na foirne go léir a bhí ag glacadh páirte sa chomórtas a gcuid amh-ábhar ar na boird agus ansin chuaigh siad i mbun oibre ag ullmhú béile os comhair an mholtóra. Bhí cóta bán á chaitheamh ag an moltóir agus bhí na focal TG4 Moltóir scríofa ar a chúl. Bhí sí ag féachaint go géar ar gach rud a bhí á dhéanamh ag na hiomaitheoirí.

 

Pictiúr 5

Ansin labhair an moltóir faoin iarracht a rinne na hiomaitheoirí go léir. Dúirt sí go raibh moladh mór tuillte acu agus go raibh an-iarracht ar fad déanta acu cócaireacht a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. “Agus,” a dúirt sí, “tá an chéad duais ag dul d’fhoireann Scoil Bhríde, sin iad Pádraig, Mícheál agus Eoin.” Bhí áthas an domhain ar an triúr acu.

 

Pictiúr 6

Ina dhiaidh sin bhronn sí seic míle Euro ar an triúr acu. Nuair a chuaigh siad ar ais ar scoil rinne an príomhoide comhghairdeas leo agus bhí seans acu féachaint ar an gclár arís mar bhí taifeadadh den chlár déanta ag an scoil. Bhí siad an-sásta ag féachaint ar na nóiméid dheireanacha sin nuair a d’fhógair an moltóir gurbh iadsan Buaiteoirí Cócaireachta Uile Éireann TG4.

 

 • Seo roinnt ceisteanna a d'fhéadfá a chur ar an scrúdaitheoir mar beidh ort trí cheist a chur ar an scrúdaitheoir bunaithe ar na pictiúir seo.
 • D’fhéadfadh an scrúdaitheoir ceisteanna mar seo a chur ortsa mar caithfidh tusa trí cheist a fhreagairt freisin.
 1. Cé mhéad buachaill atá i bpictiúr a haon?
 2. Cén cainéal teilifíse a bhí ar siúl acu?
 3. Cén fógra a bhí le cloisteáil ar TG4?
 4. Cén t-am é i bpictiúr a dó?
 5. Cé a bhí ina shuí istigh san oifig?
 6. Cad a bhí ar aghaidh an phríomhoide?
 7. An raibh an radharc go maith ag an bpríomhoide?
 8. Cén cead a fuair siad ón bpríomhoide?
 9. Cén t-eolas a bhí ar shuíomh TG4?
 10. Cá bhfuil oifigí TG4 suite?
 11. Cén sórt comórtais a bhí ar siúl i bpictiúr 4?
 12. Cad a bhí á chaitheamh ag an moltóir?
 13. Cén moladh a thug an moltóir do na hiomaitheoirí go léir?
 14. Cén duais a bronnadh ar na buaiteoirí?
 15. Cad a tharla nuair a d’fhill siad ar ais ar an scoil?

 

An tSraith Pictiúr: Ag Campáil Cois Farraige

 • Seo sraith eile a bhaineann le cúrsaí caitheamh aimsire.
 • Smaoinigh ar na ceisteanna seo duit féin ar dtús.

 

1. An ndeachaigh tú féin ag campáil le do mhuintir nó le do chairde riamh?

2. Cá ndeachaigh sibh?

3. Cá fhad a bhí sibh ag campáil ann?

4. Conas mar a bhí an aimsir?

5. Ar tharla aon rud greannmhar agus sibh ag campáil?

6. An raibh tú riamh ag an gceolchoirm Oxygen? Bíonn a lán daoine óga ag campáil ag an an gceolchoirm sin.

 

Seo cur síos samplach a bheadh oiriúnach don tsraith pictiúr seo Ag Campáil Cois Farraige

 

Pictiúr 1

Bhí an cúpla Seán agus Pól ag déanamh na hArdteistiméireachta an bhliain sin. Lá amháin chuaigh siad go Mama agus Daid. Dúirt siad leo go mbeadh an Ardteistiméireacht thart ar an dara lá is fiche de mhí an Mheithimh agus ar mhiste leo dá rachaidís ag campáil cois trá i Loch Gorman don deireadh seachtaine. Bhí na tuismitheoirí sásta leis sin agus dúirt Mama leo gur smaoineamh maith a bhí ann.

 

Pictiúr 2

Shroich siad an tIonad Campála a bhí suite díreach in aice leis an trá. Bhí an aimsir go hálainn ag an am agus an ghrian ag taitneamh sa spéir. Bhí báid ag seoltóireacht amuigh ar an bhfarraige. Nuair a shroich siad an tIonad Campála chuir siad an puball in airde. Dhaingnigh siad na téada den talamh. Bhí siad thar a bheith sásta leo féin.

 

Pictiúr 3

Ansin spréigh siad an brat gainimh ar an ngaineamh agus chuir siad orthu a gcuid brístí snámha. Bhí an bheirt acu ag sú na gréine, duine acu ina shuí ag léamh leabhair agus an duine eile sínte amach ar a bholg. Bhí na faoileáin le feiceáil ag eitilt sa spéir agus an ghrian fós ag soilsiú go láidir. Go tobann dhorchaigh an spéir agus thosaigh sé ag stealladh baistí. Neartaigh an ghaoth freisin agus níorbh fhada go raibh sé ina ghála fíochmhar. B'éigean don bheirt acu an trá a fhágáil láithreach agus chuaigh siad caol díreach go dtí an campa.

 

Pictiúr 4

Thit an lug ar an lag orthu nuair a chonaic siad an campa séidte go talamh ag an stoirm. Bhí sé fós ag stealladh báistí, agus an stoirm ag séideadh go láidir. Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir. Bhí siad i gcruachás ceart anois gan dídean ná foscadh d’aon saghas acu ón drochaimsir.

 

Pictiúr 5

Ansin chuir Pól glaoch abhaile ar a dtuismitheoirí agus mhínigh sé an scéal dóibh. Dúirt sé leo go raibh siad fliuch go craiceann. Ach dúirt Daid leis go raibh óstán deas in aice láimhe leo ansin agus “tá aithne agam ar an mbainisteoir,” a dúirt sé. Ansin is cosúil go ndearna Daid socrú leis an óstán don bheirt acu.

  

Pictiúr 6

Óstán na Faille an t-ainm a bhí ar an óstán sin. Nuair a shroich siad an t-óstán chuaigh siad go dtí an bhialann agus bhí béile breá blasta acu ann. Bhí siad ar mhuin na muice anois agus meangadh ar an mbeirt acu. “Is olc an ghaoth nach séideann maitheas do dhuine éigin,” a dúirt Seán agus é ag ithe an bhéile bhlasta.

 

 Seo sampla de cheisteanna a bheadh oiriúnach le cur nó le freagairt. Beidh ort trí cheist a chur agus trí cheist a fhreagairt. Bí ullamh dó seo.

1. Cén dáta a chríochnaigh an Ardteistiméireacht?

2. Cé mhéad duine atá i bpictiúr a haon?

3. Cad atá ina láimh ag Mama?

4. Cén contae atá luaite anseo?

5. Cá raibh an tIonad Campála?

6. Cén sórt bád a bhí le feiceáil amuigh ar an bhfarraige?

7. Conas mar a bhí an aimsir i bpictiúr a dó?

8. Cad atá na buachaillí ag déanamh i bpictiúr 3A?

9. Cad a spréigh siad ar an trá i bpictiúr 3A?

10. Conas mar atá an aimsir i bpictiúr 3B?

11. Cad atá na buachaillí ag déanamh i bpictiúr 3B?

12. Cad a tharla don champa i bpictiúr a ceathair?

13. Conas mar a mhothaíonn na buachaillí i bpictiúr a ceathair?

14. Cad a rinne an buachaill i bpictiúr a sé?

15. Cad a dúirt Daid a bhí in aice leo?

16. Cén dea-scéal a bhí ag Daid dó?

17. Cén t-ainm a bhí ar an óstán?

18. Cá ndeachaigh siad nuair a shroich siad an t-óstán?

19. Cad atá le feiceáil ar an mbord i bpictiúr a sé?

20. Conas mar atá na buachaillí gléasta i bpictiúr a sé?

21. Cén fáth a ndúirt duine de na buachaillí “is olc an ghaoth”?

22. Cé mhéad éin atá le feiceáil i bpictiúr 3A?

23. An raibh puball mór nó puball beag acu?

24. Cén mí-ádh a bhí ar na buachaillí seo?

25. Cén chaoi a bhfuil na buachaillí gléasta i bpictiúr a sé?

26. Conas a bheadh a fhios agat go raibh daoine eile ag campáil ar an trá seo freisin ag an am?

Foinse Ceathrar fós faoi choimeád maidir le dúnmharú fir i nGaillimh - http://is.gd/RnjMG3 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:30AM Jun 07
Foinse Pianbhreith le gearradh ar iarshagart as dhá chúis de mhí-úsáid ghn - http://is.gd/GG4KIs - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:15AM Jun 07
Foinse An Stát chun achomharc a dhéanamh maidir le rialú a thug an Ard-Chúi - http://is.gd/6uUlU6 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
02:46PM Jun 06
Foinse Deis cógais níos saoire a chur ar fáil d'othair - http://is.gd/duhG26 - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
11:53AM Jun 06
Foinse Teachtaireacht ó cheannaire Al-Qaeda do mhuintir na Siria - http://is.gd/B1udmP - An nuacht is déanaí ó Foinse.ie #gaeilge
09:48AM Jun 06