Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Sathairn 16 Márta 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Cúrsaí Oibre

Cúrsaí Oibre

Foghlaimeoidh tú conas You will learn how to:

 • cur síos a dhéanamh ar do ghnáthlá describe your average day 
 • dhá bhriathar san aimsir láithreach two verbs in the present tense
 • roinnt slite beatha some occupations

 

Tá Síle agus Maitiú pósta le dhá bhliain anuas. Is dochtúir í Síle agus bíonn sí ag obair go dian san ospidéal. Is múinteoir agus feirmeoir é Maitiú. Ní bhíonn nóiméad aige. Oibríonn Síle ceithre lá sa tseachtain, ó a hocht a chlog ar maidin go dtí a sé a chlog trathnóna. Críochníonn Maitiú ar a trí a chlog sa scoil ach ansin téann sé abhaile agus bíonn sé ag obair ar an bhfeirm. Tá an t-ádh leis go gcríochnaíonn sé ar scoil go luath. Bíonn dinnéar ag Síle agus ag Maitiú le chéile gach oíche nuair a thagann Síle abhaile ón obair.

Ceisteanna:

 1. Cén fhad (how long) a bhfuil Síle pósta le Maitiú?
 2. Cén fáth (why) nach mbíonn nóiméad ag Maitiú?
 3. Céard (what) a dhéanann Maitiú tar éis na scoile?
 4. (where) mbíonn Síle ag obair?

Abairtí úsáideacha:

Líon na bearnaí leis na briathra thíos:

Is rúnaí mé. __________ leis an dochtúir Ó Máille. _______________ ag obair ar a naoi ar maidin. ____________ briseadh lóin idir 1:00 agus 2:00. ____________ an teileafón agus _______ ag obair ar an ríomhaire. _______________ ar a cúig a chlog trathnóna.

Foclóir:

freagraím (freagair), oibrím (obair), críochnaím (críochnaigh), tosaím (tosaigh), glacaim (glac),  bím (bíonn)

Céard fút féin. Bí ag scríobh:

Is __________ mé. Oibrím in ospidéal/i meánscoil/i monarcha/i siopa. Tosaím ag obair ar _____ a chlog gach maidin. Glacaim briseadh lóin idir  _____ agus ________. Cabhraím leis na custaiméirí/na cliaint (clients)/ na hothair (patients). Críochnaím an obair ar _____ a chlog agus téim abhaile.

Foclóir:

altra (nurse), oibrí monarchan (factory worker), freastalaí (waiter/waitress), múinteoir (teacher), rúnaí (secretary), bean/fear an tí (housewife/husband)

 

 

Bí ag comhrá!

Lig ort gur tú Enda Kenny/Mary Lou McDonald/ an tSiúr Stanislaus Kennedy/ Sharon Ní Bheoláin/ Pat Shortt agus déan cur síos ar do ghnáth lá.

Freagair na ceisteanna a leanas chun cabhrú leat:

 1. Cén t-am a éiríonn tú?
 2. Cén t-am a itheann tú an bricfeasta?
 3. Cén modh taistil a bhíonn agat?
 4. Cé hiad na daoine lena labhraíonn tú?
 5. Cá n-íosann tú an lón?
 6. Cé a bhíonn in éineacht leat?
 7. Cén t-am a chríochnaíonn tú don lá?

 

Tomhas na seachtaine!

Bhí ridire ann lá & theastaigh uaidh cuairt a thabhairt ar an mbanríon.

Dúradh leis a bheith ann díreach ar 17:00.

Ag luas 15km san uair bheadh sé ann uair a’ chloig ró-luath.

Ag luas 10km san uair bheadh sé ann uair a’ chloig ró-dhéanach.

Ceisteanna:      Cén t-am ar fhág sé?

Cén fhad ar thaisteal sé?

Cén luas a bhí aige?

 

Nod na Seachtaine:

Briathar rialta/céad réimniú/aimsir láithreach:Regular verb/first conjugation/present tense

Dún(to close):Dúnaim, dúnann tú, dúnann sé/sí, dúnaimid, dúnann sibh, dúnann siad

Bris(to break):Brisim, briseann tú, briseann sé/sí, brisimid, briseann sibh, briseann siad

Suirbhé

An mbeidh tú ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge?Torthaí

Twitter