Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Cá mhéad deartháir atá agat?

Cá mhéad deartháir atá agat?

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú conas:

 • A rá cé mhéad i do theaghlach: Say how many are in your household
 • Daoine a chomhaireamh: Count people
 • Uimhreacha pearsanta a scríobh: Write personal numbers
 • Nod na seachtaine: Hint of the week

Súil siar!


Cuir Gaeilge ar na nithe seo:
 1. nobody
 2. twin
 3. 6 + duine
 4. 10 + box
 5. Cén aois/airde thú?

 

Bí ag léamh!

Leanann an ginideach iolra na huimhreacha pearsanta. (The genitive plural follows the personal numbers.) Ná bí buartha faoin téarmaíocht ach foghlaim na samplaí seo:

 • ceathrar tuismitheoirí: four parents
 • cúigear imreoirí: five players
 • seisear deirfiúracha: six sisters
 • seachtar deartháireacha: seven brothers
 • ochtar iníonacha: eight daughters

 

Bí ag labhairt!

A. Fiafraigh de do chara:

 1. Cé mhéad duine atá ina c(h)lann agus cé hiad?
 2. Cé mhéad deartháir/deirfiúr atá aige/aici?
 3. An bhfuil aon neacht/nia aige/aici agus cén aois iad?

B. Léigh an t-alt thíos (tabhair aird ar leith ar an gcló trom) agus freagair na ceisteanna:
Is mise Clíona. Tá m’fhear céile Tom ag obair i siopa grósaera. Tá beirt mhac againn agus iníon amháin. Is é Mícheál an duine is sine, tá sé dhá bhliain is fiche d’aois agus tá sé ag obair i monarcha le trí bliana anuas. Tá Feargal ag freastal ar choláiste i Sligeach, tá sé fiche bliain d’aois. Is í Síle an duine is óige, tá sí seacht mbliana déag d'aois agus tá sí ag freastal ar an meánscoil fós.

 1. Cé mhéad duine i dteaghlach Chlíona?
 2. Cé mhéad mac atá aici féin agus Tom?
 3. Cé mhéad iníon atá acu?
 4. Cé mhéad acu atá ar scoil go fóill?
 5. Cá fhad atá Mícheál ag obair?


Bí ag scríobh!
Scríobh amach ina n-iomláine: (i) 4 (fear), (ii) 6 (duine), (iii) 9 (páiste), (iv) 14 (imreoir), (v) 5 (cailín)


Ranganna Gaeilge ar fud na tíre, cnag.ie

Conradh na Gaeilge
45 Sr. Doiminic
Gaillimh
091 567824
conradh@bradan.iol.ie

Conradh na Gaeilge
6 Sr. Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
01 4757401
eolas@cnag.ie

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter