Foinse.ie

Saor Leis an Irish Independant gach Ceardoin

Dé Céadaoin 30 Eanáir 2013

RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Cúpla Focal Slite beatha: ‘Cén fáth ar fhág tú do phost?’

Slite beatha: ‘Cén fáth ar fhág tú do phost?’

An tseachtain seo foghlaimeoidh tú faoi:

  • Slite beatha: Careers
  •  Labhairt faoi d’áit oibre: Talk about your workplace 
  • An aimsir láithreach, briathra rialta sa dara réimniú: The present tense, regular verbs, second conjugation 


Bí ag léamh!
 
Is mise Fidelma. Is rúnaí scoile mé. Éirím de ghnáth ar a seacht a chlog. Tiomáinim chun na scoile agus ithim mo bhricfeasta i mbialann na scoile ar a hocht a chlog.

Bím i m’oifig ag leathuair tar éis a hocht agus oibrím go dtí a cúig a chlog ó Luan go Déardaoin.

Bíonn leathlá agam ar an Aoine. Ithim dinnéar le m’fhear céile gach tráthnóna agus ansin téim ar siúlóid nuair a bhíonn an aimsir go deas. Nuair a bhíonn sé fuar agus fliuch sa gheimhreadh fanaim cois tine.

 

Fíor nó bréagach
1.
  Is múinteoir scoile í Fidelma.
     Fíor/Bréagach
2.
  Ní itheann sí aon bhricfeasta.
     Fíor/Bréagach
3.
  Tosaíonn sí ag obair ar a hocht a chlog.
     Fíor/Bréagach
4.
  Oibríonn sí go dtí a cúig a chlog gach lá
     Fíor/Bréagach
5.
  Uaireanta téann sí ag snámh.
     Fíor/Bréagach
6.
  Itheann sí lón lena fear céile gach lá.
     Fíor/Bréagach

 

Bí ag scríobh
Freagair na ceisteanna thíos. Tá tús curtha leis na freagraí.

I. An éiríonn tú go luath ar maidin?
    Éirím/Ní éirím…
II. An itheann tú bricfeasta mór?
     Ithim/Ní ithim…
III. An dtéann tú go dtí an obair ar an traein?
     Téim/Ní théim…
IV. An dtosaíonn tú ag obair ar a 8 a chlog?

     Tosaím/Ní thosaím…
V. An mbíonn lón agat le do chairde go minic?
      Bíonn/Ní bhíonn…
VI. An gcríochnaíonn tú an obair ar a 5 a chlog?
      Críochnaím/Ní chríochnaím…
VII. An bhféachann tú ar an teilifís gach oíche?
      Féachaim/Ní fhéachaim…

Nod na seachtaine

 Briathra rialta

Briathra rialta, dara réimniú, aimsir láithreach
Regular verbs, second conjugation, present tense
Éirigh (get up): Éirím, éiríonn tú, éiríonn sé/sí, éirímid, éiríonn sibh, éiríonn siad.
Críochnaigh (finish): Críochnaím, críochnaíonn tú, críochnaíonn sé/sí, críochnaímid, críochnaíonn sibh, críochnaíonn siad.

An féidir leat na poist a cheangal leis an áit oibre?
1.
fear/bean gnó
2. múinteoir meánscoile
3. altra
4. oibrí monarchan

5. freastalaí
6. meicneoir
7. léachtóir
8. fear/bean an phoist
9. cuntasóir
10. aisteoir

a. garáiste
b. amharclann
c. meánscoil
d. ospidéal
e. cuideachta
f. oifig an phoist
g. bialann
h. monarcha
i. banc

j. ollscoil

Abairtí úsáideacha

 Sinéad: Dia duit, a Éamoinn. Tá fáilte romhat ar an gclár inniu. Inis dúinn cén tslí bheatha atá agat?

Éamonn: Tá mo ghnó féin agam. Is meicneoir mé. Bhí mé ag obair do gharáiste eile ar feadh ceithre bliana ach d’éirigh mé as agus d’oscail mé m’áit féin.

Sinéad: An dtaitníonn sé leat do ghnó féin a bheith agat?

Éamonn: Taitníonn cinnte. Bím gnóthach ach is breá liom a bheith féinfhostaithe.

Sinéad: Cén fáth ar fhág tú an post deireanach a bhí agat?

Éamonn: Bhí post buan agam le tuarastal maith ach ag deireadh an lae b’fhearr liom bheith ag obair dom féin.

Sinéad: Agus an mbíonn laethanta saoire ar bith anois agat, a Éamoinn?

Éamonn: Bhuel, ní bhíonn i ndáiríre. Ach táim ag súil le cúpla lá saoire a bheith agam go luath.

Gluais

 Clár: Programme
Meicneoir: Mechanic
Slí bheatha: Occupation
Post buan: Permanent job
Féinfhostaithe: Self-employed
Tuarastal: Wage

 

Tomhas na seachtaine
Is múinteoirí scoile iad an tUasal Bán, Dubh agus Rua. Tá cúig ábhar le múineadh: Béarla, Fraincis, Mata, Stair agus Tíreolaíocht.

 

Noda
1)
Ní thuigeann an tUasal Dubh uillinneacha (angles).
2) Níl a fhios ag aon duine acu seachas an tUasal Bán cá bhfuil na hAlpa (The Alps).
3) Múineann gach múinteoir trí ábhar.
4) Níl aon ábhar ann a mhúineann na triúr múinteoirí.
5) Múineann beirt acu cuid de na hábhair chéanna.
6) Tá dhá theanga ar a thoil ag an Uasal Rua.

Ceist: Cén duine a mhúineann cén t-ábhar?


Ranganna Gaeilge ar fud na tíre, cnag.ie

Conradh na Gaeilge
45 Sr. Doiminic
Gaillimh
091 567824

conradh@bradan.iol.ie

Conradh na Gaeilge
6 Sr. Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
01 4757401

eolas@cnag.ie

 

Suirbhé

Tá formhór na n-athruithe a fógraíodh i mBuiséad 2013 i bhfeidhm anois ó thús na bliana. An bhfuil tionchar na n-athruithe le tabhairt faoi deara go láidir go fóill dar libh?
Torthaí

Twitter