RSS

TÁ TÚ ANSEO Oideachas Foinse sa Rang

Foinse sa Rang \| Irish language education

Mionchomhlacht cruthaithe ag daltaí óga as Cill Chainnigh

kla_foinseChruthaigh triúr cailíní óga, Aoife Ní Chorra, Cáit Nic Craith agus Liza Ní hUrthuile, ó Choláiste Pobail Osraí, mionchomhlacht le gairid darb ainm KLA Hair Products.

D’éirigh go han-mhaith leo agus mataí do dhíritheoirí gruaige á ndíol acu.

Teastaíonn ó na cailíní seo go mbeadh an deis ag cailíní eile agus ag mná a gcuid gruaige a dhéanamh go cúramach agus nach mbeadh aon dainséar i gceist fad is a bhíonn siad á díriú.

Le déanaí, ghlac said pháirt sna gradaim, Student Enterprise Awards agus tháinig siad sa chéad áit sa chatagóir idirmheánach. Tá said anois tríd go dtí an Chraobh Náisiúnta a bheas i bPáirc an Chrócaigh ar an seachtú lá déag de mhí Aibreáin.

suíomh idirlín, leathanach Facebook agus leathanach Twitter acu. Is féidir leat do mhata do dhíritheoir gruaige féin a cheannach freisin. Tá costas €8 orthu.

Níl ort ach glaoch a chur ar an uimhir seo a leanas: 086 8868665. Is féidir ceann a cheannach i gCill Chainnigh freisin, sna gruagairí seo a leanas: Salon 87, Hair by Nigel, Top Notch, Anton’s agus Boston Belle.

Príomhoide ceaptha ar Ghairmscoil Mhuire, Baile Átha an Rí

Ciaran_Folan_2

Is cúis áthais do Choiste Gairmoideachas Chontae na Gaillimhe a chur in iúl go bhfuil Ciarán Uas. Ó Cualáin ceaptha mar Phríomhoide ar Ghairmscoil Mhuire, Baile Átha an Rí.

Tagann an tUasal Ó Cualáin i gcomharbacht ar Alan Uas. Mongey atá ceaptha mar Phríomhoide ar an iarbhunscoil nua i mBaile Chlár na Gaillimhe agus rachaidh sé i mbun a chúraimí nua go hoifigiúil ar an 1ú Feabhra, 2013.

Tá Ciarán ag gníomhú mar Leas-Phríomhoide sa scoil i láthair na huaire i ndiaidh dó a bheith ceaptha mí Meitheamh seo caite, 2012.  Roimhe sin, ghníomhaigh sé mar Oifigeach Theicneolaíocht na Faisnéise agus Chumarsáide do Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe idir 2008 – 2012.  I rith a thréimhse mar Oifigeach TFC leis an gCoiste thug sé cinnireacht den scoth agus é i mbun fhorbairt nuálach bhonneagar TFC an Choiste.

Ba i nGairmscoil Mhuire a thosaigh sé a shaol múinteoireachta, áit ar mhúin sé Béarla agus Matamaitic idir 1983 – 1999.  Ina dhiaidh sin, chuaigh sé ar iasacht ón gCoiste go dtí an t-Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas áit ar chaith sé naoi mbliana mar Chomhairleoir TFC agus é lonnaithe in Ionad Oideachais na Gaillimhe.  I rith a thréimhse mar Chomhairleoir TFC, ghlac sé freagracht do phleanáil, d’fhorbairt agus do sheachadadh chlár tacaíochta do Phríomhoidí Bhunscoileanna, Iarbhunscoileanna agus a bhfoirne teagaisc i leith chuile ghné de chlár “TFC i scoileanna” na Roinne Oideachais.

Agus é ag fáiltiú roimh cheapachán Chiaráin Uí Chualáin, dúirt an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Seosamh Uas. Mac Donncha, go raibh áthas ar an gCoiste duine chomh cáilithe agus chomh cumasach le Ciarán a cheapadh mar chinnire ar Ghairmscoil Mhuire.  Gheall an t-Uasal Mac Donncha gach tacaíocht dó ón gCoiste agus é ag tabhairt faoi thógáil na hiarbhunscoile nua atá ceadaithe ag an Roinn Oideachais do Ghairmscoil Mhuire.

Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe tar éis tús a chur leis an bpróiseas earcaíochta chun comharba a cheapadh don Uasal Ó Cualáin agus tá an post mar Leas-Phríomhoide i nGairmscoil Mhuire, Baile Átha an Rí, á fhógairt an deireadh seachtaine seo.

Foinse sa Rang

Tá Foinse sa Rang anseo chun cabhair a thabhairt duit! Tá an forlíonadh speisialta Ardteistiméireachta d’iar-bhunscoileanna ar fáil do scoileanna na tíre. Beidh ceithre leathanach ar fáil gach seachtain lán de chomhairle don Ardteistiméireacht. Chomh maith le leideanna don scrúdú beidh eolas maidir leis na gnéithe seo a leanas den siollabas le fáil:

 • Léamhthuiscint
 • Ceapadóireacht
 • Prós Ainmnithe
 • Filíocht Ainmnithe
 • Dánta Dualgais Breise
 • Stair na Gaeilge
 • Próstéacs Breise
 • An Bhéaltriail
 • Gearrscéalta
 • Dírbheathaisnéisí
 • Drámaí
 • Píosaí don Ghnáthleibhéal
 • Agus neart eile!

Níl le déanamh ach gliogáil anseo agus anseo chun sampla iontach de Foinse sa Rang a fheiceáil.

Níl le déanamh ach gliogáil anseo chun iarratas a dhéanamh ar fhoirm ordaithe Foinse sa Rang do do scoilse.

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2012: sárchaighdeán ag Craobh na hÉireann

IG_TrL.5IG_TrL.2

D’éirigh le daltaí ó Thrá Lí, Co. Chiarraí agus ó Mhá Nuad, Co. Chill Dara, buachan ag Craobh na hÉireann de Chomórtas an Phiarsaigh Gael Linn 2012 le gairid. Bhí an ócáid, ag a raibh lucht éisteachta mór i láthair, ar siúl i bPortlaoise ar an Déardaoin, 29 Márta 2012.  Comórtas díospóireachta é seo a reáchtálann Gael Linn go bliantúil do scoileanna dara leibhéil ar fud na tíre.  Ghlac breis agus 150 foireann páirt  i  gcomórtas na bliana seo ó mhí na Samhna seo caite. 

Stiúir aoichathaoirleach na hoíche, Dr. Louis de Paor, File agus Stiúrthóir Ionad an Léinn Éireannaigh, OÉ Gaillimh, an ócáid go paiteanta ! Léirigh séan-spéis sa mhéid a bhí le rá ag gach aon duine a labhair agus mhol sé go hard na daoine óga as a scileanna díospóireachta!

Bhí neart cur agus cúiteamh sa chraobh shóisearach, agus an rún ‘Droch-chultúr is ea an popchultúr !’ faoi chaibidil ag na cainteoirí.  Is iad na scoileanna a bhí páirteach sa díospóireacht seo ná  Coláiste Pobail Átha Luain, Co. na hIarmhí; Meánscoil na Toirbhirte, Durlas, Co. Thiobraid Árann; Coláiste Iosaif Naofa, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath agus Meánscoil na Trócaire, Trá Lí, Co. Chiarraí. Bhí  sár-chaighdeán díospóireachta ann, agus jab deacair le déanamh ag na moltóirí, Liam Mac an Mhaoir, Matt Ó Donnchadha, Aingeal Ní Chonghaola, Máirín Uí Mhuirí agus Féilim Mac Donncha na buaiteoirí a roghnú.   Is iad foireann Mheánscoil na Trócaire, Trá Lí, a d’ardaigh an corn ar deireadh – an chéad uair don scoil an bhua a bhaint amach. Bhí sceitimíní áthais ar a lucht tacaíochta agus ar a múinteoirí bródúla, Caitlín Ní Dhubhda  agus Marguerite Ní Lúing, ní nach ionadh. 

‘Tá an teideal ‘Oileán na Naomh agus na nOllamh’ tuillte go fóill ag Éirinn!’  a pléadh sa chraobh shinsearach agus cuireadh neart tuairimí ar son agus i gcoinne an ábhair ós comhair an tslua.   Is iad foireann Iarbhunscoil Mhá Nuad, Co. Chill Dara, a fuair an bua ar fhoirne ó Choláiste Íde agus Iosef, Mainistir na Féile, Co. Luimnigh; Coláiste Loreto, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann agus Pobalscoil Ghort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe. Is í Íde Ní Uallacháin an múinteoir a threoraigh na cainteoirí go dtí an buaicphointe seo.

Bhronn Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, buanchorn agus duais €1,000 ar na foirne buacacha agus duais €250 an fhoireann ar na foirne eile a bhí rannpháirteach sa chraobh. Agus é a déanamh comhghairdis le gach éinne a bhí bainteach leis an gcomórtas i mbliana, dúirt sé:  “Leag Gael Linn béim riamh ar an teanga labhartha agus is áthas linn go bhfuil ardú leanúnach ag teacht ar an rannpháirtíocht inár gcomórtas díospóireachta. Ón mbliain seo amach, beidh aitheantas sa bhreis le baint ag daltaí as a gcumas díospóireachta óir go mbeidh 50% de na marcanna sna scrúduithe a mbronnadh ar scileanna cumarsáide. Tá Gael Linn ag saothrú go gníomhach leis an Straitéis 20 Bliain a thabhairt chun críche.”
Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
11:04AM Nov 18